Aansprakelijkheid bij medische incidenten

Voor (para)medici, maatschappen, MSB's, bestuurders, klachtenfunctionarissen en juristen.

Kom naar dit congres en leer alles over
  • Uw aansprakelijkheid
  • Ketenaansprakelijkheid
  • De patiënt als bepaler van uw functioneren
  • De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • De Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)

Naar schatting lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op als gevolg van een patiëntveiligheidsincident (PVI), ook wel bekend als iatrogeen letsel. Van deze groep overlijden ongeveer 1.950 mensen aan de gevolgen hiervan. Het gaat hierbij over het algemeen om incidenten die voorkomen hadden kunnen worden.

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van deze medische incidenten. Zo wijst onderzoek op de Spoedeisende Hulp bijvoorbeeld uit dat 60% van de medische incidenten te maken heeft met menselijk falen, 25% is organisatorisch van aard en circa 11% heeft te maken met falende techniek. Ook werd recent gewezen op de 24-uursdienst voor specialisten die funest zou kunnen zijn voor de kwaliteit van handelen. Bovendien is ook de privé-situatie van de behandelaar van invloed op de kwaliteit. Hoewel een deel van deze fouten kan worden voorkomen, kunnen niet alle medische missers worden uitgesloten. Dus hoe gaat u dan met dit soort situaties om?  

In januari 2016 is de nieuwe Wkkgz ingevoerd. Deze wet is er in essentie om ervoor te zorgen dat iedereen goede zorg krijgt, onder andere door openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen zodat hiervan geleerd kan worden. Veel zorgverleners zijn echter nog niet op de hoogte van de eisen die deze nieuwe wet stelt. Wist u bijvoorbeeld dat uw organisatie per 1 januari 2017 Wkkgz-proof moet zijn?

Aansprakelijkheid
Iedere arts, fysiotherapeut en andere zorgverlener is aansprakelijk voor het adequaat informeren en behandelen van zijn of haar patiënten. De niet te stuiten ontwikkeling naar mondiger zorgconsumenten, die zelf de regie over hun gezondheid wensen te dragen, zorgt echter waar het de medische aansprakelijkheid betreft voor nieuwe en hogere eisen aan de beroepsbeoefenaren.

Wettelijk is de aansprakelijkheid voor incidenten bij de behandeling van patiënten gelegd bij de individuele beroepsbeoefenaren en sinds begin deze eeuw (in het geval van ziekenhuizen) ook bij de instellingen. Tuchtrechtelijke uitspraken wijzen echter op een groeiende tendens om ook vakgroepen, maatschappen en samenwerkingsverbanden als medisch specialistische bedrijven gezamenlijk verantwoordelijk te houden voor de kwaliteit en veiligheid van en informatie over de behandeling.

Gratis bij deelname:

Congres 1 december:
Over handelen bij medische aansprakelijkheid

In de GOMA staan de te ondernemen acties opgesomd na het ontstaan van medisch letsel. Maar wat zijn eigenlijk de behoeften van de patiënt wanneer er een incident voorvalt? Wat moet je doen? En wat vooral laten? En wie behartigt de belangen van de patiënt? Aan de andere kant rijst de vraag: kan een patiënt wel kan bepalen dat een dokter (dis)functioneert? Dit zijn slechts enkele vragen waar u tijdens dit congres antwoord op krijgt. Daarnaast krijgt u tips over hoe te handelen bij een (dreigende) tuchtklacht.

Een heldere en effectieve communicatie en bejegening tussen zorgverlener en zorgvrager is nodig tijdens het gehele diagnostiek- en behandelproces. Welke onderzoeken vinden plaats en met welk doel? Welke behandelingsmogelijkheden zijn er en wat is het advies? Wat zijn de eventuele risico’s? Hoe nemen we gezamenlijk een besluit over de uit te voeren behandeling. Wat zijn de wederzijdse rechten en plichten? 

De tijd lijkt rijp, ook in de zorgsector, voor de invoering van een wet die ketenaansprakelijkheid regelt en voor een onderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling voor de medische aansprakelijkheid. Tijdens deze leerzame dag profiteert u niet alleen van belangrijke kennis, maar krijgt u ook lessen en handvatten voor de toekomst. Experts gaan met u in gesprek over de belangenbehartiging van de drie betrokken partijen bij een incident, namelijk: de patiënt en de familie, de betrokken zorgverlener en de betrokken organisatie. Ook wordt de nieuwe Wkkgz toegelicht, krijgt u informatie over de GOMA en hoort u wat er van u verwacht wordt bij een medisch incident. Zorg dat u erbij bent!

 

Twitter mee over dit onderwerp en
het Congres Aansprakelijkheid en Medische incidenten
met #GZNDHDSZRG  | @GZNDHDSZRG